Wijnblad transparant

Privacy Statement

Wijnkoperij Van den Hoogen heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in en

in/verkopen van wijn en wijnproducten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we persoonsgegevens.

Wijnkoperij Van den Hoogen respecteert uw privacy en is ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

We voldoen daarbij aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u over dit privacy-statement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, bankgegevens, BTW-nummer, accijnsnummer, KvK-nummer.
Mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op onder meer de volgende activiteiten:

Het beoordelen en accepteren van potentiele klanten;
Het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotie-activiteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Het versturen van nieuwsbrieven en/of mailings of informatie van specifieke aard.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

Het uitvoeren van een overeenkomst voor een product;

Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
De uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke

doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die

van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Wat is het bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of

overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

of wij uw persoonsgegevens verwerken;
de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; beperking van uw persoonsgegevens;
verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op verzoek; vragen over de inhoud van dit privacy-statement;

Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens?

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te

beveiligen.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering (bijvoorbeeld bezorging c.q. verzending) en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken; mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u;

externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in een overeenkomst.


Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.